مجموعه ای از حرفه ای ها در شاخه های هنر، طراحی، مهندسی و ساخت با تکیه بر جدیدترین دستاوردهای تکنولوژی

مدرسین آکادمی، متشکل از افرادی است که در تلاش اند، تا فاصله ی میان تجربه و علم روز را به حداقل برسانند. مجموعه آکادمی بر مبنای ایده پر کردن خلاء حرفه ای در دانشگاه ها و خلاء علمی در شرکت ها بنا شده است. از این رو، تکنولوژی به عنوان پاسخی مناسب در راستای رشد کیفی فرآیندهای طراحی، مهندسی تا ساخت، صرفا به عنوان ابزارِ کار مدرسین ، نقش اصلی را در تعریف زمینه ی فعالیت های آموزشی این مجموعه دارد.